วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

a116

วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

page116

วันที่ 8 กันยายน 2560 นางสาวอมรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ