วันที่ 5 กันยายน 2560 นายกายเลียนโป เยเซ ดอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน

a114

 วันที่ 5 กันยายน 2560 นายกายเลียนโป เยเซ ดอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน

page114

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะข้าราชการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายกายเลียนโป เยเซ ดอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกข้าว การจัดการในนาข้าวของเกษตรกร ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และนำชมแปลงวิจัย แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ