วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว ณ โรงแรมเลิร์นนิ่ง รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

a106

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว ณ โรงแรมเลิร์นนิ่ง รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

page106

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย นายปรีชา จำปาเงิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ  และมี ดร.สุเมธ ตันติเวชสกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ   โรงแรมเลิร์นนิ่ง รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 110 คน