วันที่ 31กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2560 คณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

a104

วันที่ 31กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2560 คณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

page104

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะทำงานเข้าตรวจโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ในระหว่างวันที่ 31กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2560เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 กลุ่ม ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี, เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านช้าง , กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองโพธิ์ , กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองผักนาก , กลุ่มเกษตรกรตำบลดอนเจดีย์, กลุ่มเกษตรกรตำบลไร่รถ, กลุ่มเกษตรกรตำบลบางงาม, กลุ่มเกษตรกรตำบลสวนแตง, กลุ่มเกษตรกรตำบลมะขามล้ม, กลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านดอน จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มเกษตรกรตำบลท่ามะขาม, กลุ่มเกษตรกรตำบลพงตึก, กลุ่มเกษตรกรตำบลแสนตอ จังหวัดกาญจนบุรี