นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการใช้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว

a100

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการใช้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว

page100

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการใช้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการบรรยายความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำท่อดูน้ำจากท่อพีวีซี ณ องค์การบริหารสาวนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มีเกษตรกรมีผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน