วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ร่วมกิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว"ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560

a98

ร่วมกิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว"ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

page98

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว"ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560  และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูกข้าวโดยวิธีโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวโดยวิธีสลับแห้ง ระบบนิเวศในนาข้าว การจำแนกแมลงและวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูข้าว และการตัดข้าวปน จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ณ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน