นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมงานวันสาธิตโครงการส่งเสริมแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) จังหวัดสุพรรณบุรี

a96

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมงานวันสาธิตโครงการส่งเสริมแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) 

page96

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมงานวันสาธิตโครงการส่งเสริมแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายเรื่อง นโยบายภาครัฐการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกรต้นแบบ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการสาธิตกระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดีโดยบริษัท แปซิกฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด โดยแบ่งเป็น 3 สถานี คือ 1 สาธิตการปลูกข้าวโพด 2. สาธิตการดูแลรักษาข้าวโพด 3. สาธิตการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน จำนวน 130 ราย