นางเพียงใจ นิสัยหาญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายจัดการไร่นำ และคณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางฯ

a94

ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 

page94

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางเพียงใจ นิสัยหาญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายจัดการไร่นำ และคณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก โดยมี นายอภิชาต ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นประธาน มีคณะตรวจนาพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจนาพันธุ์ฤดูแล้ง (นาปรัง) ปีการทำนา 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา