จัดกิจกรรมสัมมนาโดยให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงาน และนำนิสิตนักศึกษาทัศนศึกษา ณ บ้านเกษตรกรตนแบบ อำเภอศรีประจันต์

a93

จัดกิจกรรมสัมมนาโดยให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงาน และนำนิสิตนักศึกษาทัศนศึกษา ณ บ้านเกษตรกรตนแบบ อำเภอศรีประจันต์

page93

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางสาวอมรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมสัมมนาโดยให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงานในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความกล้าแสดงออกและการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง และนำนิสิตนักศึกษาทัศนศึกษา ณ บ้านเกษตรกรตนแบบ อำเภอศรีประจันต์ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้า เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจในทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช