ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

a92

หัวหน้าฝ่ายจัดการไร่นำ และคณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 

page92

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางเพียงใจ นิสัยหาญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายจัดการไร่นำ และคณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โดยมี นายอภิชาต ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นประธาน เพื่อตรวจนาพันธุ์ฤดูแล้ง (นาปรัง) ปีการทำนา 2560