กลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม และคณะทำงาน จัดปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.2560

a85

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม และคณะทำงาน จัดปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.2560 

page85

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม และคณะทำงาน จัดปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 28 คน 12 สถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตและนักศึกษา ได้เข้าจึงบทบาทภารกิจของสถาบันวิทยาข้าวแห่งชาติ และกรมการข้าว