งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

a83

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

page83

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day )

และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน นายปัญญา ใคร่ครวญ ประธานศพก. บรรยายสรุปการขับเคลื่อน ศพก.  และมีผู้บริหารระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ทหาร เกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงาน โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ  และสาธิตเกี่ยวกับวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

สถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

สถานีที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการปลูกอ้อย

สถานีที่ 3 เกษตรทฤษฏีใหม่

สถานีที่ 4 แนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร

การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่  และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในพื้นที่  ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน