สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

a79

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคนิคการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าวด้วยเนียร์อินฟราเรด 

page79

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคนิคการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าวด้วยเนียร์อินฟราเรด ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินความเม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ได้รับงบสนันสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเนียร์อินฟราเรดในการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าว ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายปรีชา จำปาเงิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว กล่าวเปิดงาน และมีทีมผู้สอนจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ คือ นางวารุณี  ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ และ นายไกรฤกษ์  โง้วสุวรรณ ส่วนสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ คือ นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว ทั้งจากกองวิจัยและพัฒนาข้าว และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน