การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว” รุ่นที่ 1

a78

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว” รุ่นที่ 1

page78

วันที่ 26-28 เมษายน 2560 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว” รุ่นที่ 1 สำหรับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลกรที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบคุณภาพข้าว และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ตามมาตรฐานข้าว และมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี