นางสาวอมรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่อง หลักการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับข้าว ให้นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

a77

บรรยายความรู้เรื่อง หลักการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับข้าว ให้นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

page77

วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวอมรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่อง หลักการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับข้าว ให้นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 3 ณ บริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ