คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐโมซัมบิก ศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าว

a75

คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐโมซัมบิก ศึกษาดูงาน

page75

วันที่ 24 เมษายน 2560 นางสาวอมรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้การตอนรับ คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐโมซัมบิก ศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าว