สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมวิดีโอทางไกลในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

a72

ประชุมวิดีโอทางไกลในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 

page72

วันที่ 11 เมษายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมวิดีโอทางไกลในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 เพื่อชี้แจงรายละเอียดแบบสำรวจในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระบบและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ GAP ของเกษตรกรในนาแปลงใหญ่ และนำข้อมูลเกี่ยวกับ GAP ในนาแปลงใหญ่พร้อมแบบสำรวจมาประกอบในการประชุม