นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงและรักษาคุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

a71

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงและรักษาคุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 

page71

วันที่ 5-7 เมษายน 2560 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงและรักษาคุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ เป็นประธาน  มีผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 ศูนย์วิจัย เข้าร่วมประชุม