“การฝึกอบรม Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model)”

a69

นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560

page69

นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560 หลักสูตร “การฝึกอบรม Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model)” บรรยายเรื่อง บทบาทของ Smart Farmer กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยมริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรีวิช ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นและวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่