ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560

a68

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560

page68

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตาม กำกับดูแล แก้ไขปัญหา บริหารจัดการข้าวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และการบริหารจัดการข้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร