มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

a66

คณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

page66

วันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นำคณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานวิจัยและการพัฒนาด้านข้าว และสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอื่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ ชั้น 4 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ