ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2560

a65

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

page65

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2560 จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม