คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงาน

a63

คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาคเอกชน และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ด้านงานวิจัยและการพัฒนาข้าวของไทย

page63

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาคเอกชน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้) และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ด้านงานวิจัยและการพัฒนาข้าวของไทย แปลงพันธุ์ข้าว โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์ จำกัด  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี