การฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา

a62

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP  อาสา 

page62

วันที่ 21 กุภาพันธ์ 2560นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP  อาสา จำนวน 20 ราย จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินค้า GAP  รวมทั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาด้าน GAP และประเมินแปลงเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การับรองมาตรฐาน