Display # 
Title Author Hits
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรหลักการผลิตข้าวยั่งยืน (Standard for Sustainable Rice Cultivation: SRP) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 19
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่องปัญหาอุปสรรคการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาโรคและแมลง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 17
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 15
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคข้าวทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุม Business Unusual 2Nd Global Sustainable Rice Conference and Exhibition ศึกษาดูงาน Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 40
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาฝึกงาน ศึกษาดูงาน Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 35
วันที่ 30 กันยายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 34
วันที่ 29 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 25
วันที่ 20 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 33
วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) หมู่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 24
วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผัก (ในสภาพโรงเรือน) ภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 35