Display # 
Title Author Hits
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ แปลงเรียนรู้ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 18
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "ปลูก แปร เปลี่ยน” ในงาน“ข้าวแดนสยาม” ณ ลานเมือง 1 ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 18
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมชึ้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Thai Rice NAMA) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 27
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมงานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดคอกวัว หมู่ 3 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 26
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงภารกิจ และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (บจธ.) (องค์การมหาชน) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 36
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 30
วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 คณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ฤดูนาปี 2563 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 30
วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 การประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตข้าว ปี 2564 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 34
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 31
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 34