อัตรากำลัง

 a61 148

 กรอบอัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลัง (อัตรา) มีคนครอง (อัตรา
ข้าราชการ 22 21
ลูกจ้างประจำ 14 14
พนักงานราชการ 31 31