อัตรากำลัง

graph1

 กรอบอัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลัง (อัตรา) มีคนครอง (อัตรา
ข้าราชการ 22 17
ลูกจ้างประจำ 17 17
พนักงานราชการ 36 36