อัตรากำลัง

 a63 46t

 กรอบอัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลัง (อัตรา) มีคนครอง (อัตรา
ข้าราชการ 21 21
ลูกจ้างประจำ 10 10
พนักงานราชการ 30 30