ประวัติ

DSC 0134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการก่อตั้ง

ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2550-2554 ตามความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยที่ทำหน้าวิจัยด้านข้าวที่มีองค์ประกอบในด้านการวิจัยสมบูรณ์ครบถ้วน

ปี 2557

  • ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี แล้วเสร็จ
  • ทำการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินการวิจัยในระยะเริ่มต้น

ปี 2558

  • มีอัตรากาลังทั้งสิ้น 6 คน ปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยาโมเลกุล และ สรีรวิทยาของข้าว

ปี 2559

  • ตามคำสั่งกรมการข้าว ที่ 354/2559 ได้เสนอขอจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ทำหน้าที่สนับสนับสนุนการวิจัยเชิงลึกให้ครอบคลุมบริบทการวิจัยพัฒนาด้านข้าว เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมใช้ต่อยอดการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศ และของโลก

 

DSC 0265