แผนงาน/โครงการวิจัย

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • ชุดเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา
 • การวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรีและวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครื่องจมูกเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทามาตรฐานความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ105
 • การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารโทโคไตรอินอลโทโคฟิรอลและแกมมา-ออริซานอลในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่มีอายุการเก็บรักษาต่างกัน
 • การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีโฟโตนิคส์
 • สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของพันธุ์ข้าวรูปลักษณ์ใหม่ที่มีศักยภาพผลผลิตสูง
 • การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวพันธุ์ไทยโดยการชะลอภาวะการเสื่อมตามอายุของใบและเพิ่มการดูดกลับของธาตุอาหาร
 • โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
 • โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนน้าท่วมฉับพลัน
 • โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ภายใต้โครงการการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก   
 • โครงการการพัฒนาแผนที่พันธุกรรมความเชื่อมโยงของยีนทางเลือกใหม่ในการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสำคัญทางการเกษตรและเศรษฐกิจในข้าว
 • ผลกระทบของการใช้เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกในการกาจัดมอดข้าวสารและระยะเวลาเก็บรักษาข้าวเปลือกต่อคุณภาพเมล็ดและความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105        

 

สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของข้าวศักยภาพผลผลิตสูง

PHYSIOLOGY and MORPHOLOGY of HIGH YIELD POTENTIAL RICE

 • ค้นหาข้าวพันธุ์ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ สรีรวิทยา ตามแบบของข้าวรูปลักษณ์ใหม่ (New Plant Type) ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผลผลิตข้าวไทยให้สูงขึ้นจากข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน gene bank ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ต่างๆ และจาก IRRIอย่างน้อย 400 สายพันธุ์
 • เชื่อมโยง Phenotype กับ Genotype โดยใช้วิธี Genome Wide Association Mapping (GWAS)
 • พัฒนา Molecular marker สาหรับลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต เพื่อใช้โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวผลผลิตสูง
 • งบ วช. ปี 59
 • ระยะเวลาดาเนินการวิจัย 5ปี

 

การประเมินความแม่นยาในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

EVALUATION OF PRECISION OF IDENTIFICATION ANALYSIS FOR OTHER SEED IN KHAODAWKMALI 105 AND PATHUMTHANI1 BY NEAR INFRARED TECHNIQUE

 • สืบเนื่องจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด” มีการสร้างสมการระบุพันธุ์แบบเมล็ดเดี่ยวสาหรับข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 สมการระบุพันธุ์รวมได้ถูกต้องที่ระดับ 98%จึงได้มีแนวคิดนาผลงานวิจัยดังกล่าวมาทดลองใช้ประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
 • เพื่อทดสอบและปรับปรุงความแม่นยาของวิธีประเมินการปลอมปนข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดที่ได้พัฒนาขึ้น
 • ผู้ดำเนินงานวิจัยหลัก: นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย

  

โครงการชุดเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา

(PORTABLE RICE AROMATIC TEST SET)

 • ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ กรมการข้าว ปีงบประมาณ 2557
 • หัวหน้าโครงการ: นางสาวสุนันทา วงศ์ปิยชน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
 • ผู้ดำเนินงานวิจัยหลักของ สวช. : นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร
 • การทางานร่วมกันของกรมการข้าวกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (

วัตถุประสงค์

•เพื่อคัดแยกพันธุ์ข้าวและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวที่สามารถทางานการดำเนินงาน

•ตรวจวัดความหอมของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ปทุมธานี1และหอมสุพรรณบุรี จากแหล่งปลูกต่างๆ พันธุ์ละ 3แห่ง เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเปรียบเทียบกับที่อุณหภูมิ 15องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8เดือน ด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

 

การวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปก
โตรเมทรีและเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

 • ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ กรมการข้าว ปีงบประมาณ 2558
 • หัวหน้าโครงการ: นางสาวกฤษณา สุดทะสาร ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
 • ผู้ดำเนินงานวิจัยหลัก: นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร

วัตถุประสงค์

• เพื่อจัดทำมาตรฐานความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเครื่อง GCxGC-TOFMS และใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลจากเครื่อง E-Nose