trsi22560 

King0011

 a60

 

 

 

Prev Next

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารและนักวิจัยจากบริษัทอุตสาหกรรมแป้งไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ  ลาวัลย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ลงพื้นที่กำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ครั้งที่ 1 (Kick off)  

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  ปี2561 

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางบวช  

Read more

วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีเกษตรจากรัฐอานธร ประเทศอินเดีย และผู้บริหารระดับสูงชาวอินเดีย

Read more

วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 -ร่วมจัดนิทรรศการ ข้าวกข43  ข้าวเพื่อสุขภาพ ดรรชนีน้ำตาลต่ำ ในงาน ครบรอบ “60 ปี เขื่อนเจ้าพระยา 

Read more

วันที่ 8 กุภาพันธ์ 2561  ตรวจการจ้างการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะ2  ครั้งที่ 6 

Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 

Read more

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยายพิเศษเรื่อง French Phenome Project  และการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์กข43

Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานประเพณี และพิธีกรรมข้าวไทย (การรับขวัญข้าว) 

Read more

วันที่ 31 มกราคม 2560 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 

Read more

วันที่ 26 มกราคม 2561ร่วมจัดนิทรรศการข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 

Read more

วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมตรวจการจ้าง ครั้งที่ 5 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ต้อนรับ Mr. Tien Ye รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และคณะจากบริษัท Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. 

Read more

วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน "การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี" ประจำปี 2561

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน National Institute of Agrarian Research เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะทำงาน เข้าประชุมหารือเรื่อง โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 10 มกราคม 2561 กิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 71 คน ศึกษาดูงานด้านข้าว

Read more

วันที 22 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

Read more

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดบูธนิทรรศการข้าวเพื่อสุขภาพ กข43  ในงานเทศกาลข้าวไทย 2560 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรความรู้ เรื่อง รู้จักรัก "ข้าว" ณ โรงเรียนราษฎร์บูรณะแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2560คณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จำนวน 15 คน ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  ตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4 

Read more

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

Read more

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นที่ 1 ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 

Read more

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จัดนิทรรศการข้าวกข43 ร่วมกับกรมการข้าว และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นประจำปี 2560 

Read more

ประชุมวิชาการอารักพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th National Plant Protection Conference) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560

Read more

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ออกคลินิกข้าว เพื่อบริการประชาชน ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดพังม่วง อำเภอวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมประชุม Asian Seed Congress 2017 ครั้งที่ 24 ศึกษาดูงานด้านข้าว 

Read more

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 

Read more

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมโครงการนำร่องบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง 

Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก ฤดูนาปี 2560 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  

Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อธิบดีกรมกาข้าว เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว สำหรับประดับภูมิทัศน์พระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

Read more

วันที่ 125 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นคณะทำงาน ดูแลรักษาต้นข้าวบริเวณพระเมรุมาศ และร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

Read more

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมวางพวงมาลา ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันปิยะมหาราช 

Read more

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560  จิตอาสา ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดเตรียมต้นข้าว จำนวน 2,100 กระถาง เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่าเลไลยก์ 

Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถานบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดจำปี  ตำบลสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ฐานะประธานกรรมการตรวจรับ การก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติระยะที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อตรวจรับงานครั้งที่ 3 

Read more

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ส่งมอบข้าวสารพันธุ์หอมสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 กิโลกรัม เข้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครอบรอบวันก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประจำปี 2560 

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อเวลา 8.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 26 กันยายน 2560  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมย้ายกระถางต้นกล้าข้าว 

Read more

วันที่ 22 กันยายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 

Read more

วันที่ 18 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

 วันที่ 5 กันยายน 2560 นายกายเลียนโป เยเซ ดอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2560 และการติดตามงานในพื้นที่ 

Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 256 จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านห้วยหมาก ตำบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ประชุมผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างทำนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี2560) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริการเกษตรกรที่มารร่วมงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว ณ โรงแรมเลิร์นนิ่ง รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Read more

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Agriculture) นาแปลงใหญ่ประชารัฐ

Read more

วันที่ 31กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2560 คณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

Read more

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 

Read more

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการใช้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว

Read more

ร่วมกิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว"ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

Read more

ร่วมกิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว"ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

Read more

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

Read more

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมงานวันสาธิตโครงการส่งเสริมแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) 

Read more

ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 

Read more

จัดกิจกรรมสัมมนาโดยให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงาน และนำนิสิตนักศึกษาทัศนศึกษา ณ บ้านเกษตรกรตนแบบ อำเภอศรีประจันต์

Read more

หัวหน้าฝ่ายจัดการไร่นำ และคณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 

Read more

ประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) 

Read more

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล โดยรองอธิบดีกรมการข้าว (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) 

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน 10 ประเทศ ศึกษาดูงาน

Read more

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร 

Read more

ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 

Read more

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม และคณะทำงาน จัดปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.2560 

Read more

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ดำเนินการลอกคูละบายน้ำในแปลงนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

Read more

ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 

Read more

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ข้าราชการ และพนักงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference)

Read more

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคนิคการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าวด้วยเนียร์อินฟราเรด 

Read more