trsi22560 

trir61 1282561

S 24502274

 page61 78

 

 

Prev Next

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Capacity Development and Leadership in Sustainable Agricultrue thruogh Module on Sustainable Agriculture, Training Inventory and Sustainability Assessment in ASEAN

Read more

วันที่ 25-30 กันยายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเดินทาง และศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ฤดูฝน (นาปี) ปีการทำนา 2561 

Read more

วันที่ 9 ตุลาคม 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะนักวิจัย ร่วมประชุมวางแผนงานวิจัยเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

วันที่ 26 กันยายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมประชุมความร่วมมือโครงการ Thairice NAMA โดยมีสำนักงานของ GIZ

Read more

วันที่ 20 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 25 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

Read more

วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติประชุมความร่วมมือกับ GIZ เตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา 

Read more

วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมกับบริษัทข้าวซี.พี.จำกัด จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวกข43 และงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ 

Read more

วันที่ 21 กันยายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และบริษัทไบเออร์ไทย จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการ Plantwise(Rice)Program in Thailand 

Read more

วันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 

Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บึงหนองพง หมู่ที่ 3  ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงาน “Agri Forum 2018 ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “The Power of Agri Innovation พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” 

Read more

วันที่ 10 กันยายน 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 ฤดูนาปี 2561/62 ครั้งที่ 3 

Read more

วันที่ 5-6 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application “ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ”(Smart Rice Farm - SRF) รุ่นที่ 2  

Read more

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference

Read more

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ครั้งที่ 3/2561 จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2561  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกัมพูชา  ศึกษาดูงาน 

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรมการเรียนรู้  

Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือข้อมูลพื้นฐานในการผลิตข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรม

Read more

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 จำนวน 63 ราย และวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูป  "หลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์" 

Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมกิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 

Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรมการเรียนรู้

Read more

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรมการทัศนะศึกษานอกสถานที่ 

Read more

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชี้แจง สำรวจพื้นที่ และการคาดการณ์ผลผลิตข้าวปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1 

Read more

วันที่ 12 สิงหาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นเกียรติในงานปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววัน ทุ่งบางปลาม้า โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกันยืนเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.  และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86พรรษา 12สิงหาคม 2561

Read more

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงในนาข้าว ในกับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บูรณะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

Read more

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมแสดงนิทรรศการข้าว กข43 ในงานถ่ายทอดความรู้การใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรักษาโรค 

Read more

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวในนาแปลงใหญ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

Read more

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง แมลงศัตรูข้าวที่สำคัญและการสำรวจนิเวศน์ในนาข้าว 

Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ออกคลินิกข้าว เพื่อบริการประชาชนในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยด้วยระบบการรับรองมาตรฐานและส่งเสริมการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System, PGS)

Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

Read more

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรมการเรียนรู้  

Read more

วันที่ 19-20กรกฎาคม 2561 การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูป แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน "หลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์" 

Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรมการเรียนรู้  

Read more

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานแปลงปลูกข้าว 

Read more

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ทำกิจกรรมการเรียนรู้  การเตรียมแปลงนาปลูกข้าว

Read more

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 การฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “ทิศทางและการเขียนโครงการวิจัยข้าว”  ห้องประชุมชั้น 3อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพบปะกับนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4

Read more

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ออกหน่วยบริการประชาชน สาธิตแมลงมิตรแท้ของชาวนา และแมลงร้ายในนาข้าว อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 29 มิถุนายน 2561   ประชุมเพื่อติดตามนิเทศงานการสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว 

Read more

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช นำคณะครู และกลุ่มเกษตรกร ตำบลเจ้าปลุก และตำบลบางนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 

Read more

วันที่ 18 มิถุนายน 261 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ประชุมการจัดทำแผนงานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI)  ครั้งที่ 2/2561 

Read more

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

Read more

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เช้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล 

Read more

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”  ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Noboru Noguchi รองคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด และคณะ 

Read more

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมขุนช้าง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  

Read more

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาดูงานและขอคำแนะนำการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 

Read more

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาดูงานและขอคำแนะนำการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 

Read more

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาดูงานและขอคำแนะนำการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 

Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ศึกษาดูงาน 

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมคณะทำงานด้านการผลิต ข้าวเพื่อสุขภาพกข43 

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโครงสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)  

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์ภาคตะวันออก 

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมการข้าว ผ่านทางระบบ Gin Conference

Read more

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าฟังเสวนาการเรื่องการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม : การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดข้าวครบวงจร 

Read more

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปี 2561 

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 

Read more

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561 ร่วมสัมมนา รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยด้านการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสานภายใต้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

Read more

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กลิ่นรสในอาหาร Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis  

Read more

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด (กข21) และพบปะ/สัมภาษณ์เกษตรกร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่สวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Read more

วันที่ 30 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 

Read more

วันที่ 26 – 27 เมษายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้มีคุณภาพ 2 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

วันที่ 26 เมษายน 2561 ร่วมงานโครงการนาแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่องาน“ข้าว กข43 ผลานพลังเพื่อสุขภาพ สู่อนาคต” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปลูกข้าว กข43 ดีอย่างไร”

Read more

วันที่ 26 เมษายน 2561 ร่วมประชุมและตรวจนาพันธุ์ ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตกและตะวันออก ฤดูแล้ง (นาปรัง) ปีการทำนา 2561 

Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธี วันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 413 ปี ประจำปี 2561  ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 24 เมษายน 2561 นักวิจัยจาก cuulong Delta Rice Institute (VAAS) ประเทศเวียดนามศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านการปลูกข้าว 

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี  และร่วมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 17 เมษายน 2561  ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการผลิตข้าว กข43 ฤดูนาปี 61/62 

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561 วิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more