trsi22560

S 24502274

 page61 78

 

 

Prev Next

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรหลักการผลิตข้าวยั่งยืน (Standard for Sustainable Rice Cultivation: SRP)

Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่องปัญหาอุปสรรคการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาโรคและแมลง

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

Read more

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคข้าวทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุม Business Unusual 2Nd Global Sustainable Rice Conference and Exhibition ศึกษาดูงาน 

Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาฝึกงาน ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 30 กันยายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

Read more

วันที่ 29 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 20 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตรกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทท๊อปคอน คอร์ปเรชั่น และบริษัท Shanghai Zuoanxihul Electronic ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) หมู่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผัก (ในสภาพโรงเรือน) ภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ 29 สิงหาคม 2562  นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม 2562  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ย้อนรอยกระบือไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) หมู่ที่ 7 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรมงาน Fried day นำเสนอผลงาน ของแต่ละกลุ่ม 

Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

Read more

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการบรรจุภัณฑ์ 

Read more

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชหลังนา 

Read more

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน หมู่ที่ 12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องการผลิตข้าวลูกผสม

Read more

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในนาข้าว การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในดิน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา  พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว 

Read more

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6

Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว 

Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องประโยชน์ของสารสะเดา และฝึกปฏิบัติทำน้ำสกัดจากสะเดา 

Read more

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา 

Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การเพาะข้าวในถาดเพาะกล้านาโยน และหว่านข้าวในแปลงกล้า 

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ Smart agriculture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าว ในนาแปลงใหญ่ ปี 2562

Read more

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต  และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่​ 23​ พฤษภาคม​ 2562​ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

Read more

วันที่ 23 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  และจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2562

Read more

วันที่ 9 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

Read more

วันที่ 5 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา

Read more

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่  ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 2 เมษายน 2562 การฝึกอบรม “การใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและประมวลผลทางสัณฐานวิทยาของต้นข้าว” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 1 เมษายน 2562  เปิดการอบรมเกษตรกรชาวนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read more

วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP) โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 31 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 

Read more

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว 

Read more

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และ การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเยี่ยมโรงงานโปรเจ็คฟิลด์ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

Read more

วันที่ 14 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงผลด้วย Mobile Application และ Cloud (Open Source Mobile Cloud Data Collection and Visualization)

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี 

Read more

วันที่ 14-17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ข้าว GAP) รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 

Read more

วันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ฤดูนาปี 2561 

Read more

วันที่ 3 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว และสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโรคและแมลง  อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   จัดจุดบริการประชาชนโครงการส่งความสุขปีใหม่  บริเวณด้านหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวห่างชาติ ถนนมาลัยแมน 

Read more

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่  2 หัวข้อ รู้จักชีวิตข้าว ให้เกษตรกรและผู้สนใจ

Read more

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Application  for Crop Monitoring Training Course” 

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกร หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 1

Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร เรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 

Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดนิทรรศการ งาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2) 

Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมจัดนิทรรศการกับสถานีพัฒนาที่ดินและส่วนราชการ ในงาน "วันดินโลก ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี  

Read more

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรม SRP training workshop  ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร  

Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”  

Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

Read more

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ดำเนินการออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในแปลงนาเกษตรกร 

Read more

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ครั้งที่ 4/2561 จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

  วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านข้าว  ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2661 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562"  ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

Read more

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Rice GIS ณ อาคารภักดีราชา ชั้น 4 ห้อง 8401 สถาบันวิชาการทีโอที (TOT)  จังหวัดนนทบุรี

Read more

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิจัยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อบรม “การจัดการระบบคุณภาพเครื่องชั่ง และปิเปต "

Read more

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะ ร่วมพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์ นิสิต และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  ศึกษาดูงานด้านงานวิจัยข้าว

Read more

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าว 

Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตปริญญาตรี จาก Meiji Uneversity ประเทศญี่ปุ่น  ศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าว

Read more

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังปล่อยน้ำเข้าทุ่ง ปี 2561

Read more

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และเจ้าหน้าที่จากองค์กร CABI ประเทศมาเลเซีย สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกษตรกรใช้ชีววิธี (biocontrol)

Read more

วันที่ 29 ตุลาคม 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง 

Read more

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานประเทศฟิลิปปินส์ จากหน่วยงาน CCOP – NATCCO Party- List

Read more

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิด เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดป่าพระเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

Read more

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Capacity Development and Leadership in Sustainable Agricultrue thruogh Module on Sustainable Agriculture, Training Inventory and Sustainability Assessment in ASEAN

Read more