trsi22560

 S 24502274

 page61 78

 

 

Prev Next

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  ณ แปลงเรียนรู้ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "ปลูก แปร เปลี่ยน” ในงาน“ข้าวแดนสยาม”  ณ ลานเมือง 1 ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

Read more

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชึ้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Thai Rice NAMA)

Read more

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดคอกวัว หมู่ 3 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงภารกิจ และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (บจธ.) (องค์การมหาชน)

Read more

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 

Read more

 วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมและให้การตอนรับคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ฤดูนาปี 2563

Read more

วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตข้าว ปี 2564 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 

Read more

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563และรับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

  วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก 

Read more

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 ณ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Read more

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.)  กรุงเทพฯ

Read more

วันที่ 30 กันยายน 2563  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร “ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น” ณ บึงฉวาก รีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ Smart Electronics เพื่อ Smart Farm ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่4 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไหม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการห้วยเขย่ง ณ โรงแรม ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Read more

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง มุมมองของภาคีในการพัฒนาชาวนาณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม 52563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 

Read more

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

Read more

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์  ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ    เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะนักศึกษางาน จำนวน 9 คน ทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาด้านข้าวภาคเอกชน ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาชาวนาไทย (นาเฮียใช้) 

Read more

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 

Read more

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 การสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563"  และนิทรรศการ พันธุ์ข้าว กข43 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

Read more

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา “การวิจัยพันธุ์ข้าวตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ในนาแปลงใหญ่  ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บายโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา 

Read more

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

Read more

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ แผนการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาข้าวโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตเพื่อร่วมกันหารือถึงการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ และจัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน ณ แปลงนาสาธิต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจแปลงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการทำนาแบบรักษ์โลก  ณ ตำบลดอนคาและตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมโครงการส่งเสริมชาวนาไทย ปลูกข้าว เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ วัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน  ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 28เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 

Read more

วันที่ 27 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมติดตามงานนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 23 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมการสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ

Read more

วันที่ 13-17 เมษายน 2563 ปฏิบัติงาน เก็บข้อมูล เก็บเกี่ยวข้าวทั้งต้นระยะน้ำนมด้วยเครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวมะลิ105  ให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 

Read more

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติกำหนดมาตรการจัดตั้งจุดคัดกรองรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19

Read more

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 

Read more

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมข้าราชการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 

Read more

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covie-19)

Read more

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมตรวจติดตามการขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี และลงพื้นที่ 

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ปฏิบัติงานติดตามแปลงเรียนรู้และเลือกหาสถานที่เพื่อใช้ในการรับรองเครื่องจักรกลขนาดใหญ่และแรงงานคน  หมู่ 7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติณ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Financial Times เกี่ยวกับการทำนาอย่างยั่งยืนลดโรคร้อน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมู่11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

Read more

วันที่ 17 มีนาคม2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ติดตามงานโครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์  แปลงเกษตรกร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการและดำเนินงานระบบทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมการหารือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563  ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

Read more

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม Web conference  ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล (ชั้น 3 ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

Read more

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้ความรู้ ในการจัดทำเอกสารการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และ บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 ศูนย์ 100 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563  ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะทำงานตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4 ระยะออกรวง ณ อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 

Read more

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 15 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 14 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 

Read more

วันที่ 9 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO/RAP) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการทำเกษตรอินทรีย์และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงข้าว 

Read more

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 

Read more

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวชาติ เข้าปฏิบัติงาน

Read more

วันที่ 4 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดบ้านใน อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนที่เคารพนับถือเข้าอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและกระบวนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์  ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควายสุพรรณบุรี) อำเภอศรีประจันต์ 

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามและร่วมจัดนิทรรศการ ท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะในนาข้าว  ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติระหว่าง 10 กระทรวง

Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว 

Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

Read more

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรหลักการผลิตข้าวยั่งยืน (Standard for Sustainable Rice Cultivation: SRP)

Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่องปัญหาอุปสรรคการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาโรคและแมลง

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

Read more

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคข้าวทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุม Business Unusual 2Nd Global Sustainable Rice Conference and Exhibition ศึกษาดูงาน 

Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาฝึกงาน ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 30 กันยายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

Read more

วันที่ 29 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 20 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตรกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทท๊อปคอน คอร์ปเรชั่น และบริษัท Shanghai Zuoanxihul Electronic ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more