Black Ribbon

 

trsi22560 

 p22

King0011

 a60

Banner Food Fest 500

 

 

Prev Next

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงและรักษาคุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 

Read more

งานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2560 

Read more

นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560

Read more

นางสาวชุติมา  บุญประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

คณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

Read more

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

Read more

เปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 3 ณ บริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาคเอกชน และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ด้านงานวิจัยและการพัฒนาข้าวของไทย

Read more

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP  อาสา 

Read more

คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน  นำคณะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเครือข่าย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน

Read more

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการตามนโยบาลสำคัญ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร“Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-region” 

Read more

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงาน 

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึกของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อบรมการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของข้าว

Read more

ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทอดผ้าป่า ถวายแด่พระสงค์  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

Read more

นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีโดยชาวนาต้นแบบ (ปีที่ 2) 

Read more

เปิดศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559

Read more

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

Read more

งานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ วัดหนองทราย อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อดีตอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Read more

คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ศึกษาดูงานนกระบวนการผลิต  

Read more

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ครั้งที่ 3

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัย ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559   

Read more

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

Read more

ประชุมรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จัดทำโครงการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับทางโมเลกุลเครื่องหมายของแมลง และงานวิจัยด้านนี้ในประเทศจีน

Read more

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงในเขตภาคกลาง  

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

Read more

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช : หลักสูตรเบื้องต้น รุ่นที่ 1 

Read more

เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า

Read more

คณะนักวิจัยจีน “โครงการ Sino-Thai Hybrid Rice Technology Cooperation” เข้าเยี่ยมชมแปลงทดสอบ

Read more

นำเสนอผลงานวิจัยด้าน Remote sensingในการประชุม Second Workshop on the Application Pilot Projects APSCO Data Sharing Platform 

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม  ที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

ประชุมหารือและกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงานวิจัยโครงการการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว

Read more

ประชุม  REGIONAL EXPERT CONSULTATION ON HYBRID RICE DEVELOPMENT IN ASIA UNDER FAO-CHINA SOUTH-SOUTH COOPERATION CONSTRAINTS AND OPPORTUNITIES ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 2559

Read more

อบรมหลักสูตรการจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว 

Read more

สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรับประชาชนจีน ศึกษาดูงาน

Read more

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาข้าว

Read more

พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

ร่วมงานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ วัดทะเลบก

Read more

ประชุมผ่านทางระบบ GIN Conference เรื่อง สถานการณ์ข้าว การผลิต เก็บเกี่ยวฯ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศเพื่อสรุปผลลัพธ์ในเรื่องวิธีการเชิงนวัตกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรและชนบท

Read more

คณะผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐชิลี ศึกษาดูงาน

Read more

ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Read more

นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ศึกษาดูงาน

Read more

อธิบดีกรมการข้าวและผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดป้ายสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

จัดนิทรรศการในงานวันสาธิตการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวพรีเมียม 

Read more

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนงานวิจัยและพัฒนาข้าวโภชนาการสูงเพื่อขยายผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ 

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่”

Read more

จัดประชุมหารือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างทำนาเพื่อสร้างเครือข่าย 

Read more

นายอลงกรณ์ กรทอง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Read more

คณะนักวิจัยจากประเทศอิหร่าน ศึกษาดูงาน 

Read more

นายอลงกรณ์ กรทอง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Read more

นายอลงกรณ์ กรทอง รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมคณะทำงานการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 

Read more

จัดอบรมเกษตรกร เรื่องการเตรียมปุ๋ยและการวิเคราะห์ดินแบบเกษตรกรต้นแบบ

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 

Read more

ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ปี 2559/60  

Read more

คณะนักวิจัยจีน โครงการ Sino-Thai Hybrid Rice Technology Cooperation เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

Read more

งานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย และเปิดหอเกียรติภูมิ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

ปล่อยปลา จำนวน 15,000 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วัดกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารศัตรูข้าว

Read more