trsi22560

 

S 24502274

 page61 78

 

 

Prev Next

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมตอนรับคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

Read more

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563 

Read more

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  "1 ศูนย์ 100 ตัน 100 ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 " ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  อำเภอศรีประจันท์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร  ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดวังคัน หมู่ 1 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หมู่ 6 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563  

Read more

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายฉู ดองหยู (Mr.Qu Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (โรงเรือนมะเขือเทศ)  จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ( Field Day ) ปี2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (ศพก.เครือข่าย)  จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีมอบสับปะรดสีพันธุ์ดีให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงการค้า งานส่งเสริมการผลิตสับปะรดสีพันธุ์ดี 

Read more

วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และติดตามการพัฒนาเครื่องจักรที่จะใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวทั้งต้นของโครงการฯ 

Read more

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม Web conference  ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล (ชั้น 3 ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

Read more

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้ความรู้ ในการจัดทำเอกสารการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และ บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 ศูนย์ 100 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563  ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะทำงานตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4 ระยะออกรวง ณ อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 

Read more

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 15 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 14 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 

Read more

วันที่ 9 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO/RAP) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการทำเกษตรอินทรีย์และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงข้าว 

Read more

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 

Read more

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวชาติ เข้าปฏิบัติงาน

Read more

วันที่ 4 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดบ้านใน อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนที่เคารพนับถือเข้าอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและกระบวนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์  ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควายสุพรรณบุรี) อำเภอศรีประจันต์ 

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามและร่วมจัดนิทรรศการ ท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะในนาข้าว  ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติระหว่าง 10 กระทรวง

Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว 

Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

Read more

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรหลักการผลิตข้าวยั่งยืน (Standard for Sustainable Rice Cultivation: SRP)

Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่องปัญหาอุปสรรคการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาโรคและแมลง

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

Read more

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคข้าวทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุม Business Unusual 2Nd Global Sustainable Rice Conference and Exhibition ศึกษาดูงาน 

Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาฝึกงาน ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 30 กันยายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

Read more

วันที่ 29 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 20 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตรกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทท๊อปคอน คอร์ปเรชั่น และบริษัท Shanghai Zuoanxihul Electronic ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) หมู่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผัก (ในสภาพโรงเรือน) ภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ 29 สิงหาคม 2562  นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม 2562  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ย้อนรอยกระบือไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) หมู่ที่ 7 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรมงาน Fried day นำเสนอผลงาน ของแต่ละกลุ่ม 

Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

Read more

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการบรรจุภัณฑ์ 

Read more

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชหลังนา 

Read more

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน หมู่ที่ 12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องการผลิตข้าวลูกผสม

Read more

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในนาข้าว การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในดิน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา  พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว 

Read more

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6

Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว 

Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องประโยชน์ของสารสะเดา และฝึกปฏิบัติทำน้ำสกัดจากสะเดา 

Read more

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา 

Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การเพาะข้าวในถาดเพาะกล้านาโยน และหว่านข้าวในแปลงกล้า 

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ Smart agriculture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าว ในนาแปลงใหญ่ ปี 2562

Read more

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต  และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่​ 23​ พฤษภาคม​ 2562​ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

Read more

วันที่ 23 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  และจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2562

Read more

วันที่ 9 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

Read more

วันที่ 5 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา

Read more

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่  ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 2 เมษายน 2562 การฝึกอบรม “การใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและประมวลผลทางสัณฐานวิทยาของต้นข้าว” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 1 เมษายน 2562  เปิดการอบรมเกษตรกรชาวนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read more

วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP) โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 31 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 

Read more

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว 

Read more

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และ การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเยี่ยมโรงงานโปรเจ็คฟิลด์ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

Read more

วันที่ 14 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงผลด้วย Mobile Application และ Cloud (Open Source Mobile Cloud Data Collection and Visualization)

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี 

Read more

วันที่ 14-17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ข้าว GAP) รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more