trsi22560 

King0011

 page61 78

 

 

Prev Next

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพบปะกับนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4

Read more

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ออกหน่วยบริการประชาชน สาธิตแมลงมิตรแท้ของชาวนา และแมลงร้ายในนาข้าว อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 29 มิถุนายน 2561   ประชุมเพื่อติดตามนิเทศงานการสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว 

Read more

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช นำคณะครู และกลุ่มเกษตรกร ตำบลเจ้าปลุก และตำบลบางนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 

Read more

วันที่ 18 มิถุนายน 261 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ประชุมการจัดทำแผนงานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI)  ครั้งที่ 2/2561 

Read more

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

Read more

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เช้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล 

Read more

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”  ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Noboru Noguchi รองคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด และคณะ 

Read more

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมขุนช้าง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  

Read more

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาดูงานและขอคำแนะนำการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 

Read more

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาดูงานและขอคำแนะนำการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 

Read more

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาดูงานและขอคำแนะนำการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 

Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ศึกษาดูงาน 

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมคณะทำงานด้านการผลิต ข้าวเพื่อสุขภาพกข43 

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโครงสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)  

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์ภาคตะวันออก 

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมการข้าว ผ่านทางระบบ Gin Conference

Read more

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าฟังเสวนาการเรื่องการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม : การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดข้าวครบวงจร 

Read more

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปี 2561 

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 

Read more

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561 ร่วมสัมมนา รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยด้านการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสานภายใต้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

Read more

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กลิ่นรสในอาหาร Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis  

Read more

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด (กข21) และพบปะ/สัมภาษณ์เกษตรกร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่สวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Read more

วันที่ 30 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 

Read more

วันที่ 26 – 27 เมษายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้มีคุณภาพ 2 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

วันที่ 26 เมษายน 2561 ร่วมงานโครงการนาแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่องาน“ข้าว กข43 ผลานพลังเพื่อสุขภาพ สู่อนาคต” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปลูกข้าว กข43 ดีอย่างไร”

Read more

วันที่ 26 เมษายน 2561 ร่วมประชุมและตรวจนาพันธุ์ ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตกและตะวันออก ฤดูแล้ง (นาปรัง) ปีการทำนา 2561 

Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธี วันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 413 ปี ประจำปี 2561  ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 24 เมษายน 2561 นักวิจัยจาก cuulong Delta Rice Institute (VAAS) ประเทศเวียดนามศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านการปลูกข้าว 

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี  และร่วมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 17 เมษายน 2561  ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการผลิตข้าว กข43 ฤดูนาปี 61/62 

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561 วิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 13 เมษายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมเดินขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่11 เมษายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเดินทางสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561  

Read more

วันที่ 9 เมษายน 2561 จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ชี้แจงและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ ไตรมารสที่ 2 ปี 2561 และจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2561 

Read more

วันที่ 9-10 เมษายน 2561 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ปี 2561 ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  

Read more

วันที่ 6 เมษายน 2561  วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้มีคุณภาพ 3 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ร่วมงาน “โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 63 พรรษา” 

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ร่วมงานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ณ วัดเขาศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องความสำคัญและคุณค่าของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ สาธิตการไถนาด้วยรถไถแบบเดินตาม และการปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำ  ให้กับการถ่ายทำรายการ “Mission Delicious ภารกิจพิชิตความอร่อย”

Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์กข43 เป็นประธานการประชุมการวางแผนการผลิต ข้าวกข43 ในฤดูนาปี 2561

Read more

วันที่ 19 มีนาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์กข43 

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะข้าราชการเข้าร่วมวันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี 

Read more

วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ประชุมประจำปี โครงการ CORIGAP-PRO : Closing Rice Yield Gaps in Asia with Reduced Environmental Footprint (Phase 2) 2 thAnnual Review and Planning Meeting

Read more

วันที่ 4 -10 มีนาคม 2561 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร The Training Program on Satellite Application  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

Read more

วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 

Read more

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ร่วมกันตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์กข43

Read more

วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Read more

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 

Read more

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ประชุมความร่วมมือการประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรวจโลก กับตัวแทนจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)  

Read more

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  ปี 2560  โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

Read more

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำข้าวสาร กข43 ไปประชาสัมพันธ์ ในงาน ข้าวถุงรวมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่10 ซี ณ บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ2

Read more

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ประชุมคณะอนุกรรมการข้าวครบวงจร ณ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์ข้าวครบวงจร  ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

Read more

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อตรวจรับงานครั้งที่ 7 สถาบันวิทยาศาตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมชี้แจงโครงการติดตามและเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของสินค้าข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 

Read more

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ วัดดอนไร่ หมู่1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารและนักวิจัยจากบริษัทอุตสาหกรรมแป้งไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ  ลาวัลย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ลงพื้นที่กำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ครั้งที่ 1 (Kick off)  

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  ปี2561 

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางบวช  

Read more

วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีเกษตรจากรัฐอานธร ประเทศอินเดีย และผู้บริหารระดับสูงชาวอินเดีย

Read more

วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 -ร่วมจัดนิทรรศการ ข้าวกข43  ข้าวเพื่อสุขภาพ ดรรชนีน้ำตาลต่ำ ในงาน ครบรอบ “60 ปี เขื่อนเจ้าพระยา 

Read more

วันที่ 8 กุภาพันธ์ 2561  ตรวจการจ้างการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะ2  ครั้งที่ 6 

Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 

Read more

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยายพิเศษเรื่อง French Phenome Project  และการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์กข43

Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานประเพณี และพิธีกรรมข้าวไทย (การรับขวัญข้าว) 

Read more

วันที่ 31 มกราคม 2560 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 

Read more

วันที่ 26 มกราคม 2561ร่วมจัดนิทรรศการข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 

Read more

วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมตรวจการจ้าง ครั้งที่ 5 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ต้อนรับ Mr. Tien Ye รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และคณะจากบริษัท Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. 

Read more

วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน "การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี" ประจำปี 2561

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน National Institute of Agrarian Research เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะทำงาน เข้าประชุมหารือเรื่อง โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more